Assinovskaya, B., Shchukin, J., Gorshkov V., Shcherbakova, N.

On recent geodynamics of the Eastern Baltic Sea region. Baltica, 24 (2), 61–70

Full text

Select year