Baltica žurnalas

BALTICA yra tarptautinis periodinis recenzuojamas mokslo leidinys, skirtas geomoklsų (geologijos, fizinės geografijos, paleontologijos, okeanologijos) problemoms spręsti. Žurnale spausdinami įvairių šalių tyrėjų straipsniai, tačiau prioritetas teikiamas publikacijoms iš Baltijos jūros regiono. Žurnalas (pradžioje – metraštis) įsteigtas 1961 m. akad. Vytauto Gudelio iniciatyva. 1993–2018 m. šio leidinio vyr. redaktoriumi buvo akad. Algimantas Grigelis. Sparti mokslo žinių apie Žemę ir Baltijos šalių bei jūros tyrimų raida lėmė tai, kad 2004 m. metraštis buvo pertvarkytas į žurnalą, o jo programa susieta su Baltijos šalių geologijos mokslo problemomis, svarbų dėmesį teikiant Baltijos jūros geologijos istorijai, kvartero geologijai, klimato kaitai, paleogeografijai, aplinkos geologijai, stratigrafijai, tektonikai, sedimentologijai, paviršiniams procesams, pabrėžiant modernios tyrimų technikos, metodologijos ir standartų svarbą. Dabartinę BALTICA žurnalo struktūrą sudaro originalūs mokslo tiriamieji straipsniai, trumpi pranešimai (apžvalgos, recenzijos), informacija, bibliografija. Žurnalas leidžiamas anglų kalba du kartus per metus (birželio ir gruodžio mėn.) kaip atviros prieigos internetinis leidinys, taip pat spausdinamas ir jo popierinis variantas. BALTICA referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse (žiūr. informaciją angl. k.). 2020 m. žurnalo svorio koeficientas (Impact Factor) Clarivate Analytics Web of Science duomenį bazėje buvo 0.469, o 5-ių metų (2016–2020) – 0, 563. BALTICA žurnalas bei atskiri straipsniai žymimi  ©Baltica teisių apsaugos ženklu. Leidinio adresas internete: https://baltica.gamtc.lt/lt

 

Žurnalo BALTICA leidyba iki 2022-12-31 finansuojama pagal 2022-06-21 Jungtinės veiklos sutartį su Lietuvos mokslų akademija Nr. S22-26.


Straipsnius publikavimui galima pateikti per automatinio priėmimo sistemą https://baltica.gamtc.lt/lt/new-order,  arba siunčiant į žurnalo elektroninį paštą balticajournal@gamtc.lt; reikalavimai publikacijoms: the Information to Authors.

 

Prof. dr. Albertas Bitinas

Vyriausiasis redaktorius, BALTICA

 

ĮSPĖJIMAS! Atkreipiame dėmesį, kad internetinėje erdvėje vis dar pasitaiko mokslo žurnalų piratinių svetainių, tame tarpe nutaikytų ir į BALTICA žurnalą. Venkite ir perspėkite kitus – šis BALTICA žurnalo vardu prisidengęs internetinis puslapis yra piratinis: http://www.balticajournal.com/submit.html